Фонддор

 • Кыргыз, орус жана славян филологиялар фонду -кыргыз, орус жана славян тилдерин үйрөнүү, адабияттарын таануу боюнча окуу, илимий жана маалымдоо адабияттарынан турат;
 • Китептерди сактоонун негизги фонду, университеттин илимий китепканасына келип түшкөн китептердин биринчи (кызыл) нускасын камтыйт;
 • Көркөм адабият фонду, ата мекендик жана дүйнө жүзүндөгү чет өлкөлүк жазуучулардын көркөм классикалык жана заманбап адабияттарынан турат;
 • Табигый илимий адабияттар фонду математика, физика, биология, химия, экология, заманбап табият таануу концепция, компьютердик технология боюнча окуу, илимий жана маалымдоо адабияттарынан турат;
 • Экономикалык адабияттар фонду экономикалык теория, микро жана макро экономикасы, бизнестеги менеджмент жана маркетинг, банкалык иштер, финансалык жана кредиттик чөйрө боюнча окуу, илимий жана маалымдоо адабияттарынан турат;
 • Чет элдик адабияттар фонду англис, немец, француз, испан жана башка чет тилдер боюнча окуу куралдардан, илимий жана маалымдоо адабияттарынан турат;
 • Тарых, укук таануу жана мамлекеттик кызматтар адабияттар фондуКыргызстандын, башка элдердин байыркы жана учурдагы тарыхынын укуктук, мыйзам чыгаруу, юриспруденция. мамлекеттик башкаруу жана жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу боюнча окуу, илимий жана маалымдоо адабияттарынан турат.
 • Социал-гуманитардык адабияттар фонду философия, социология, политология, педагогика, психология, диний башкармалык, эстетикалык окуу, илимий жана маалымдоо адабияттарынан турат;
 • Доктордук жана кандидаттык авторефераттар жана диссертациялар фонду Кыргызстандын жана жакынкы чет өлкөнүн окумуштууларынын 1957-жылдан ушул күнгө чейинки жасаган илимий иштеринен турат;
 • Сейрек кездешүүчү жана баалуу китепер фонду 20 минден ашуун сакталган китептерден турат. «Часовник», «Кормчая» жана «Святцы»- 17 кылымдын орустардын өтө сейрек учуроочу чыгармасынын басылган сөзу, ошону менен бирге « Жалпы чиркөөлүк- славяндык- россиялык сөздүк »Россиялык Академия ( 1834 ж.) жана 81 том « Энциклопедиялык сөздүк « Брокгауза жана Ефрона(1900-1907ж.). Китепкананын фондуна тиешелүү сейрек кездешүүчу : « Очдапоп» Аристотелдин ( 1592 ж.),”Oratiorum « Цицерона ( 1695 ж.). »Алгачкы негизги табият тарых илими, айбанаттар дуйнөсүнүн мазмунун изилдөөчү чыгармачылык кендер болуп саналат « ( 1791 ж.). « Жаратылышты жана адам байлыгын изилдөө» А.Смита ( 1866 ж.), « Жалпы тарых » Г.Вебера (1887 ж.), « Адамдардын жаралусуу жана табигый тандалуу процесси». Ч.Дарвин ( 1871ж.) ж.б. 16 – 17 кылымдарда баардык жарты фондо көркөм-адабияттар, илимий- популярдуу журналдар, жана революцияга чейинки илимий уюштуруу мезгил мезгили менен басып чыгарылган : «Вехи», «Тарбиянын жаарчысы», « Европанын жаарчысы»,» Орустардын байлыгы»,» Ата мекендик кат». Орус советтик акындар ( А.Пушкин., Н.Асеева., И.Ерошина. ж.б.) 50 чакан ырлары, көркөм адабияттары басылып чыгышы менен кубандырган, эссе жана публицистикалык кыска макалалар ( Н.Дурова. « Кышкы булбул», П.Почтовик « Споря с фолиантами» ,» Күрөш жана боштондук жөнүндө ырлар.» ж.б.) Перим музеинде көркөм адабияттар жыйындысы» жана СССРнан чыкан китептери : библиографиялык көрсөткуч». Республиканын окумуштулары сыймыктанучуу өтө балу китептерди китепкананын өздүк фондусуна коллекция кылышкан. Мисалы, көрүнуктуүү академиктер К.К.Юдахин менен Б.М.Юнусалиев 4.376 кол жазмасын, макалаларын, кыргызча жана түркчө илимий лексикологиясын, диалектологиясын, фонетикасын, морфологиясын, синтаксиси менен бирге манастануу китептерин тартуулаган. Алардын ичинен 75 даана чыгармалар биринчи кыргыз жазучуулары, кыргыз кичи эпостору жана эпостун үзундүлөрүү «Манастын басып чыгарган дүйнөлүк элдердин кыргыз тили латын шрифтеринде басылган. Акыркы жылдарда Кыргыз Улуттук Университетинин профессорлары Адылов С., Айтмурзаев Т. , Бектурганов К. , Быков Л., Дыйканов К. , Иманалиев К., Табышалиев С. ж.б. китептерди , эмгектерди , тарых, кыргыз филологиясы, математика, социология, химия, физикадан белек кылышты.
 • Бириккен Улуттардын Уюмунун фондусу 8 090 ысымдан турган түшүндүрүү жооптор, иш аракеттер, специализациялаштуруу агенствосу БУУнун жана анын программасы, справкалык материалдар, демографиялык изилдөөлөр, статистикалык информациялар жана башка документер жарыяланды.