Электрондук каталог боюнча жалпы маалымат

Китепкананын электрондук каталогунда (01.01.23ж.карата) 31 250 библиографиялык жазуу бар

Электрондук каталог төмөндөгү маалымат базалары боюнча түзүлгөн.(МБ):

  • МБ «Китептер»
  • МБ «Диссертациялар жана авторефераттар»
  • МБ «КУУнун жарчысы»
  • МБ «КУУнун окумуштууларынын эмгектери»
  • МБ «КУУнун тарыхы»
  • МБ «Журналдар»
  • МБ «Гезиттер»

Локалдык режимде маалыматтарды издөө китепкананын окуу залдарында жана “ИнтерБилим”маалыматтык ресурстук залында ишке ашат

Дистанттык режимде электрондук каталогдон маалымат издөө үчүн КУУнун

Илимий китепканасынын lib.knu.kg — интернет баракчасында китепкана боюнча негизинен толук маалымат камтылып, анын түзүлүшү жана китепкананын фонду, кантип колдонуу керектиги жөнүндө, ошондой эле баардык зарыл шилтемелер, электрондук каталогдор жана электрондук ресурстар алыскы режиминде жеткиликтүү.