Билим берүү ресурстары

edu.gov.kg — КР Билим берүү жана илим министрлигинин расмий сайты

www.knu.kg — Ж. Баласагын атындагы КУУнун сайты

www.naskr.kg — КР Улуттук илимдер академиясынын сайты