Дары от Дубанаева К.Дж

Дубанаева К.Дж. передала в дар Научной библиотеке университета 18 экз. методических пособий по химии.

book11-218x300 Байдинов Т.Б.ж.б. Химиялык технология боюнча лабораториялык иштерге методикалык колдонмо/Т.Б.Байдинов,К.Дж.Дубанаева,С.С.Осмонова.-Б.:2012.-73б. Бул методикалык колдонмо химия жана химиялык технология факультетинин химия жана химиялык технология багыттарында окуган студенттерге,магистранттарга арналат.
book1-216x300 Медетбеков М.Т.,Дубанаева К.Дж. Рентгенофазалык анализ:Методикалык колдонмо.-Б.,2010.-36б. Бул методикалык колдонмо химия жана табият тану факультеттеринде окуган жогорку окуу жайларынын студенттерине,магистранттарына,аспиранттарына ошондой эле рентгенографиялык анализ менен иштеген инженерлерге арналат.