Научная библиотека КНУ им. Ж. Баласагына получила в дар литературу в количестве 30 названий и 60 экземпляров, изданные под эгидой фонда «Мурас» при Президенте Кыргызской Республики и приуроченные к знаменательным датам и событиям 2016 года - Года истории и культуры в Кыргызстане.

Научные труды, сборники, материалы научно-практических конференций и другие публикации фонда «Мурас», для студентов и профессорско-преподавательского состава КНУ им. Ж. Баласагына, несомненно, могут стать в процессе учебно-образовательного процесса и научно-исследовательской деятельности, одним из авторитетных и основных источников в деле изучения и осмысления знаменательных дат и событий 2016 года, которые являются эпохальными в истории становления и развития Кыргызстана.

 

С публикациями фонда «Мурас» можно познакомиться в Фундаментальном читальном зале Научной библиотеки КНУ им. Ж. Баласагына (учебный корпус №8, 1 этаж):

ШифрНазвания изданийМесто и год издания
1 Кырг.39:93/94А.45 Ала – Тоодогу заманбап этнография когойлору: Кыргыздын тунгуч этнограф айымы Какен Мамбеталиеванын (1936-1984) жылдык маарекесине арналган жыйнак Б.2016
2 Кырг.94(575.2)А.554 Алымбек Датка жана анын доору: Кыргыздын чыгаан мамлекеттик ишмери Асан бий уулу Алымбек датканын (1799-1862) 215 жылдык мааракесине арналган жыйнак. Б.2016
3 Кырг.39(575.2) А.234 Агартуучу, журналист жана этнограф Амантур Сейтаалы уулу Акматалиев (1934-2002): Чыгаан калемгердин 80 жылдыгына арналган жыйнак. Б.2014
4 94(575.2) Б.645 1916-2016: Улуттук боштондук которулуштун жана Улуу Уркундун очпос тарыхы: Борбордук Азиядагы жана Кыргызстандагы 1916 жылкы улуттук боштондук которулуштун 100жылдык маарекесине арналган эл аралык илимий-тажрыйбалык жыйындын материалдары: 2016-жылдын 21-октябры Б.2016
5 Кырг.94(47) Б.82 Борбордук Азияны дунуроткон улуттук боштондук которулушко 100 жыл: 1916-жылкы которулуштун 100 жылдык мааракесине арналган илимий жыйындардын баяндамалары, макалалар, архивдик ж.б маалыматтар Б.2016
6 Кырг.323.1:324Д.68 Доор жанырткан элдик ынкылаптар: 2005-жылдын 24 мартында жана 2010-жылдын 7-апрелинде Кыргызстанда жузого ашкан элдик ынкылаптардын мааракелерине арналган жыйнак. Б.2015
7 Кырг.94(575.2) Ж.93 Жусуп Баласагындын "Кутту билими" - X-XI кылымдардагы Борбордук Азиядагы мусулмандык кайра жаралуунун кузгусу: Ж.Баласагындын 1000 жылдыгына арналган V "Кыргыз жана Карахандар каганаттары" эл аралык илимий-тажрыйбалык жыйынынын материалдары. Б.2016
8 Кырг.94(575.2) Ж.319 Жаныбекова К. Р. Профессор В. Я. Бутанаев: Энесай кыргыздары жана алардын тарыхый тагдыры. Б.2016
9 Кырг.82-822 Ж.93 Жусуп Мамай: Заманыбыздын залкар манасчысы кытайлык залкар кыргыз манасчысы Ж.Мамайдын чыгармачылыгына арналган илимий баяндамалардын жана макалалардын топтому. Б.2014
10 Кырг.82-822 Ж.93 Жусуп Мамай (1918-2014): Дастанда калган омур: Кытайлык залкар кыргыз манасчысы Ж.Мамайдын чыгармачыл мурасы тууралуу илимий баяндамалардын жана макалалардын топтому. Б.2015
11 Кырг.82-822-398 Ж.93 Жусуп Мамай жана кыргыз элинин манасчылык салты: Кытайлык залкар кыргыз манасчысы Ж.Мамайдын (1918-2014) элесине арналган Учунчу эл аралык илимий-тажрыйбалык жыйын Жалал-Абат мамлекеттик университети. Баяндамалар жана макалалар жыйнагы. Б.2016
12 Кырг. 94(575.2) И.86 Искак Асан уулу Полот хан: Азаттык жана мамлекеттуулук: 2015ж.17- апрелинде Баткен мамлекеттик университетинин Кызыл-Кыя гуманитардык-педагогикалык институтунда ото турган жумурияттык илимий-тажрыйбалык жыйындын баяндамалары жана башка макалалар. Б.2015
13 Кырг. 94(575.2) К.388 Кийик болбой, Бийик бол! Залкар ойчул, токмо акын, музыка устаты Арстанбек Буйлаш уулунун (1824-1878) 190 жылдыгына арналган жыйнак. Б.2014
14 Кырг.321.7:329 К.978 "Кыргызстан" демократиялык кыймылы: эгемендик менен демократия учун куроштун башаты. Кыргызстандагы демократиялык кыймылдын карлыгачы. КДКнын 25 жылдыгына арналган макалалар жыйнагы. Б.2015
15 Кырг. 94(575.2) К.978 Кыргыз жана карахандар каганттары: Коонорбос издер: III эл аралык илимий-тажрыйбалык жыйындагы баяндамалардын жыйнагы: 2014-жылдын 18-21-сентябры, Ысык-Кол. Б.2014
16 Кырг.94(575.2) К.978 Кыргыз каганаты турк элдеринин орто кылымдардагы мамлекеттуулугунун жана маданиятынын алкагында: Борбордук Азиядагы Улуу Кыргыз каганатынын тузулгондугунун 1170 ж.арналган II эл аралык илимий жыйындагы баяндамалардын тезистери :2013-жылдын 15-16-ноябры, Бишкек шаары. Б.2013
17 Кырг.94(575.2) К.978 Кыргыздын тунгуч чыгыш таануучусу, профессор Омуркул Караевге (1930-2002) 85 жыл: Макалалар топтому. Б.2015
18 Кырг. 94(575.2) К.978 Кыргыз жана Карахандар каганаттары: Куттуу билим жана мамлекет: Карахандар доорунун залкар ойчулу жана акыны Ж.Баласагындын 1000 жылдыгына арналган IV эл аралык илимий-тажрыйбалык жыйындагы баяндамалардын жыйнагы: 2015-жылдын аяк оона(сентябрь) айынын 18-19у, Бишкек шаары. Б.2015
19 Кырг. 82/821(575.2) К.978 Кыргыздын тунгуч совет тарыхчысы, академик Бегимаалы Жамгырчиновго 100 жыл: (Макалалар топтому). Б.2014
20 323.1:324 Н.301 Народные революции, обновившие эпоху: Сборник, посвященный юбилеям народных революций, совершившихся в Кыргызстане 24 марта 2005 года и 7 апреля 2010 года. -1-е изд. на русском языке. Б.2015
21 Кырг. 94(575.2) О.99 Омурбеков Т.Н. Кыргызстандагы 1916-жылкы улуттук боштондук которулуш: (Кыскача тарыхый баян). Б.2016
22 Кырг. 821.512.154 С.63 Сооронов О. Биз билген жана биз биле элек Токтогул: Даректуу баян (Токтогул Сатылгановдун 150 жылдыгына арналган). Б.2014
23 Кырг.521.512.154 Т.579 Тоо булбулу Токтогул: Кыргыздын залкар демократ акыны. Т.Сатылгановдун 150 жылдык мааракесине арналган илимий жыйындын баяндамаларынын жана макалалардын топтому. Б.2014
24 Кырг. 94(575.2) Т.142 Тайлак баатыр: Эл четинде, жоо бетинде: Кыргыз элинин чыгаан баатыры Тайлак Рыскул уулунун (1796-1838) 220 жылдык жана залкар акын жана дастанчы Абдыкалык Чоробаевдин (1896-1979) 120 жылдык мааракелерине арналган жумурияттык илимий-тажрыйбалык жыйындын материалдары. Б.2016
25 Кырг.82/821(575.2) Т.305 Текке кетпес омур бар: Тарыхчы, профессор.Бектемир Жумабаевдин (1960-2014) жаркын элесине: макалалар жыйнагы. Б.2014
26 Кырг.94(4/5) Т.92 Турк Евразиясындагы жалпылык жана озгочолук: Турктордун заманбап жалпы жана чолкомдук тарыхынын методологиясынын койгойлору: Эл аралык илимий-тажрыйбалык жыйындын материалдары жана башка макалалар. Б.2015
27 Кырг. 94(575.2) У.495 Улуттук боштондук которулушко жана Улуу Уркунго 100 жыл:кыргызстандагы 1916-жылкы улуттук – боштондук которулуштун 100 жылдык мааракесине арналган илимий - методололгиялык жалпылама. Б.2016
28 Кырг.94(575.2) Х.982 Худяков Ю. С. Энесай кыргыздарынын тарыхы. Кыскача баян. Б.2013
29 Кырг. 39/398:93/94 Э.656 Энесайлык данакер этнограф: Хакас элинин чыгаан этнографы, тарых илимдеринин доктору, профессор Виктор Яковлевич (Астайбек) Бутанаевдин 70 жылдык мааракесине арналган жыйнак. Б.2016
30 Кырг. 94(575.2)Э.846 Эсеналиева, Г. О. Омуркул Караев - кыргыз элинин жана турктордун тарыхынын чыгаан изилдоочусу: (профессор О.Караевдин (1930-2002) 85 жылдыгына карата). Ондолуп, кошумчаланган монография Б.2015

Add comment


Security code
Refresh